11. Homeostasis & Excretion – Solution ( Paper 4 )